Katalog informacij javnega značaja

Otroški vrtec Ajdovščina
Pot v Žapuže 14
Ajdovščina

tel.:  05 368 13 40
fax.: 05 368 13 41
 
e-mail: tajnistvo@mojedete.si
            info@mojedete.si
 
številka: V 33/2018
datum: 29. 01. 2018
 
 
 
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
 
OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
 
 
1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:                           Otroški vrtec Ajdovščina       
Naslov:                                      Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina
Identifikacijska številka:            SI59155388
Matična številka:                       5050855000
Telefon:                                     05 368 13 40
Faks:                                         05 368 13 41
Elektronski naslov:                    info@mojedete.si
Odgovorna uradna oseba:        Alenka Močnik, ravnateljica
Datum objave kataloga:            29. 01. 2018
Datum zadnje spremembe:       29. 01. 2018
Katalog je dostopen na spletu:  www.mojedete.si
Druge oblike kataloga:               Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu
                                                  Otroškega vrtca Ajdovščina v času uradnih ur.
 

2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja, s katerimi vrtec
    razpolaga
Kratek opis delovnega področja zavoda:

Otroški vrtec Ajdovščina je javni zavod, ki deluje na področju dveh občin soustanoviteljic, Občine Ajdovščina in Občine Vipava.
Dejavnost zavoda je: P 85.100 predšolska vzgoja
Otroški vrtec Ajdovščina kot javni zavod izvaja predvsem temeljne naloge kot so pomoč staršem in družinam pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok, ustvarjanje spodbudnega učnega okolja in pogojev za optimalen otrokov telesni in          duševni razvoj in razvijanje sposobnosti. Program dela v vrtcu opredeljuje temeljni javno veljavni dokument Kurikulum za vrtce, ki je bil 18. 03. 1999 sprejet s strani strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje.
Javno veljavni programi za predšolske otroke se sprejemajo na način in po postopku, določenim z zakonom. Zavod izvaja vzgojno-varstveno dejavnost za predšolske otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti do vstopa v osnovno šolo.
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni vsi pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti, z vidika tehnične
opremljenosti, varstva pri delu ter drugih predpisanih pogojev.
Za nove dejavnosti niso razumljene tiste dejavnosti, ki jih zavod opravlja v manjšem obsegu in s katerimi  dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih
registriranih dejavnosti. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register.

 
2.a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organi javnega zavoda so: Svet vrtca, ravnatelj, strokovni organi vrtca, svet staršev.
 
Organigram vrtca (glej prilogo)

Seznam notranjih organizacijskih enot
 
Naziv enote:           Enota vrtec Ob Hublju
Naslov:                   Ob Hublju 1, 5270 Ajdovščina
Tel..                        05 366 11 87
Elektronski naslov: vodja.hubelj@mojedete.si
 
Naziv enote:           Enota vrtec Ribnik
Naslov:                   Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina
Tel..                         05 368 13 40

Mobitel številke v traktih:
1.trakt:  041 392 469
2.trakt:  041 391 678
3.trakt:  041 391 902

Elektronski naslov: vodja.ribnik@mojedete.si
 
Naziv enote:           Enota vrtec Vipava
Naslov:                   Gradiška cesta 14, 5271 Vipava
Tel..                        05 367 14 64
Elektronski naslov: vodja.vipava@mojedete.si
 
Naziv enote:           Enota vrtec Budanje
Naslov:                   Budanje 24, 5271 Vipava
Tel..                        05 364 50 41
Elektronski naslov: budanje.vrtec@gmail.com
 
Naziv enote:           Enota vrtec Col
Naslov:                   Col 78, 5273 Col
Tel..                        05 366 83 09
Elektronski naslov: vrtec.col@gmail.com
 
Naziv enote:           Enota vrtec Črniče
Naslov:                   Črniče 43, 5262 Črniče
Tel..                        05 366 63 13
Elektronski naslov: otroski.vrteccrnice@siol.net
 
Naziv enote:           Enota vrtec Selo
Naslov:                   Selo 39, 5262 Črniče
Tel..                        05 366 60 23
Elektronski naslov: selo.vrtec@siol.net
 
Naziv enote:           Enota vrtec Vipavski Križ
Naslov:                   Vipavski Križ 10, 5270 Ajdovščina
Tel..                        08 201 66 82
Elektronski naslov: vrtec.kriz1@gmail.com
 
Naziv enote:           Enota vrtec Podnanos
Naslov:                   Podnanos 77, 5272 Podnanos
Tel..                        05 366 91 65
Elektronski naslov: vrtec.podnanos@gmail.com
 
Naziv enote:           Enota vrtec Vrhpolje
Naslov:                   Vrhpolje 42, 5271 Vipava
Tel..                        05 366 52 84
 Elektronski naslov: ov.vrhpolje@gmail.com
 

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij
        javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Alenka Močnik, ravnateljica
Naslov:                                      Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina
Tel.:                                           05 368 04 54
Elektronski naslov:                    ravnatelj@mojedete.si
 
2.c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje
Odlok o ustanovitvi zavoda
 
2.d) Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Kurikulum za vrtce
Letni delovni načrt za tekoče šolsko leto

2.e) Objave in razpisne dokumentacije v skladu s predpisi, ki urejajo javno
       naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
 
2.f) Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov

Vrtec kot javni zavod v skladu z določili Zakona o splošnem upravnem postopku, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec. Vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec lahko občina ustanoviteljica 
podrobneje uredi s svojim aktom. Normativna podlaga je 20. člen Zakona o vrtcih
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
Pravilnik o spremebah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
 
Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja
Normativna podlaga je 21. člen Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

 
2.g) Seznam evidenc, s katerimi zavod upravlja
 

Evidenca Normativna podlaga Dostop
Evidenca vpisanih otrok 44. člen ZVrt Ni javno dostopna
Evidenca vključenih otrok 44. člen ZVrt Ni javno dostopna
Evidenca plačil staršev 45. člen ZVrt Ni javno dostopna
Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje ali pomoč 46. člen ZVrt Ni javno dostopna
Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna  46.a člen ZVrt Ni javno dostopna
Število zagotovljenih mest 20.č člen ZVrt Na sedežu Otroškega vrtca Ajdovščina v času uradnih ur
Število prostih mest 20.č člen ZVrt MIZŠ je na podlagi 20.d člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-D) vzpostavilo inf. točko o stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju RS. Evidenca je javno dostopna.
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest 21. člen ZJU Na sedežu Otroškega vrtca Ajdovščina v času uradnih ur
Evidenca o strukturi javnih uslužbencev po nazivih 21. člen ZJU Na sedežu Otroškega vrtca Ajdovščina v času uradnih ur

 
 
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
3.a) Normativna podlaga:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

3.b) Uradne ure za dostop do kataloga informacij javnega značaja:
V času uradnih ur na sedežu Otroškega vrtca Ajdovščina
   
3.c) Neposreden dostop do kataloga informacij javnega značaja:
Na spletni strani Otroškega vrtca Ajdovščina
 
3.d) Dostop na podlagi formalne zahteve:

 • osebna;
 • preko telefona;
 • po elektronski pošti;
 • podana ustno na zapisnik;
 • pisna zahteva po pošti;
 • pisna zahteva po elektronski pošti.
3.e) Stroškovnik in cenik:
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku, skladno z 16., 17. In 18. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.
Zavod nima sprejetega stroškovnika.
Samo vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja pa je brezplačen. Zaračunamo lahko le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, fotokopije, elektronski zapisi).
 
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
 • vpis otrok in možnost sprejema v vrtec;
 • prosta mesta;
 • potek vpisa in izpisa otrok;
 • poslovni čas vrtca;
 • možnost opravljanja pedagoške prakse za dijake in študente;
 • povpraševanje po zaposlitvi.
 

            
 
                                                                                          Ravnateljica:
                                                                                        Alenka Močnik